Το Τμήμα Χημείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει σε νέους και νέες απόφοιτους/ες των ΑΕΙ, ένα ευρύτατο φάσμα ευκαιριών εκπαίδευσης και έρευνας μέσω της συμμετοχής τους σε υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών 2ου κύκλου (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΠΜΣ) και 3ου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές, ΔΣ).

Ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής εισήχθη στο Τμήμα Χημείας το 1985, αμέσως με την ίδρυση του Τμήματος, ενώ το 1993 ιδρύθηκε επίσημα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χημεία. Σήμερα, το Τμήμα συντονίζει δύο ακόμη ΠΜΣ, σε θέματα Επιστήμης Περιβάλλοντος και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ενώ έχει ενεργό συμμετοχή σε άλλα τρία δια-τμηματικά (ΔΤ) ή δι-ιδρυματικά (ΔΙ) ΠΜΣ σε θέματα Βιοτεχνολογίας, Νανοτεχνολογίας και Βιοανόργανης Χημείας. Μέχρι το Σεπτέμβρη 2022, είχαν απονεμηθεί 615 μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (ΜΔΕ) ενώ έχουν ολοκληρωθεί 212 διδακτορικές διατριβές.

Απόφοιτοι και απόφοιτες των ΠΜΣ και ΠΔΣ συνεχίζουν σε διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ ενώ άλλοι/ες ήδη κατέχουν θέσεις σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και της αλλοδαπής (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, ΗΠΑ, Κύπρος) σε εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Γενικό Χημείο Κράτους, ΔΕΚΟ) συμπεριλαμβανομένης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Τα ΠΜΣ είναι διετούς διάρκειας και παρέχουν τη δυνατότητα στους/στις μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες να διευρύνουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων της σύγχρονης Χημείας και παράλληλα να διεξαγάγουν έρευνα σε θέματα αιχμής, προάγοντας το πεδίο της επιστήμης τους και διασφαλίζοντας υψηλές επαγγελματικές προοπτικές. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι/ες λαμβάνουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) το αντίστοιχο του πτυχίου Master of Science (MSc).

Το Τμήμα Χημείας συντονίζει τα ακόλουθα ΠΜΣ

και συμμετέχει σε τρία ΠΜΣ ακόμη

 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΔ)

Στο πλαίσιο των ΔΣ, συνήθως τριετούς ως τετραετούς διάρκειας, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διεξάγουν συστηματική έρευνα σε αντικείμενα αιχμής σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον διεθνώς ανταγωνιστικό, έχοντας στη διάθεσή τους τις σύγχρονες ερευνητικές υποδομές του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ενδεικτικές περιοχές έρευνας περιλαμβάνουν: Ανόργανη και Βιο-ανόργανη Χημεία, Οργανική σύνθεση, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, Αναλυτική Χημεία, Φυσικοχημεία, Επιστήμη Περιβάλλοντος, Χημεία φυσικών προϊόντων, Νανο-υλικά, Χημεία Πολυμερών, Υλικά για εκμετάλλευση και αποθήκευση ενέργειας, Βιοκατάλυση, Φωτοκατάλυση, Φαρμακευτική Χημεία, Έλεγχος ποιότητας τροφίμων, Πράσινη Χημεία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διατριβής τους οι απόφοιτοι/ες λαμβάνουν Διδακτορικό Δίπλωμα.

Ειδικότερες πληροφορίες παρατίθενται στο σχετικό Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

 

Εντυπα για Μεταπτυχιακές Σπουδές


 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599.
 2. ΑΙΤΗΣΗ Υποψηφιότητας για Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ).
 3. ΑΙΤΗΣΗ Υποψηφιότητας για Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ) - English.
 4. ΑΙΤΗΣΗ για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)  Τμήματος Χημείας Π.Κ
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Συμμετοχής στις Εξετάσεις.
 6. ΕΝΤΥΠΟ Εγκρισης Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροππής και θέματος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) - Γενικό Μεταπτυχιακό.
 7. ΕΝΤΥΠΟ Εγκρισης Τριμερούς Εξεταστικής Εποτροπής και Θέματος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΕΙΔΊΚΕΥΣΗς (ΜΔΕ) - ΕΜΠ
 8. ΕΝΤΥΠΟ Εγκρισης Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τίτλου Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ).
 9. ΦΟΡΜΑ κατάθεσης Εργασίας - Βιβλιοθήκη.
 10. ΦΟΡΜΑ  Κατάθεσης Εργασίας - Βιβλιοθήκη- English
 11. ΟΔΗΓΙΕΣ για Αναγόρευση Διδακτόρων (Δ.Δ).
 12. ΟΔΗΓΙΕΣ για Αναγόρευση Μ.Δ.Ε
 13. ΑΙΤΗΣΗ Παράτασης
Menu

Τμήμα Χημείας