Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα»  (ΠΜΣ-ΑΣΦΔ) ιδρύθηκε το 1998 και μέχρι το 2014 λειτούργησε ως διϊδρυματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα Χημείας της Ελλάδας. Από το 2014 μέχρι σήμερα λειτουργεί ως διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο και δομημένο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, πρόγραμμα σπουδών.

 

Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ-ΑΣΦΔ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού) ειδικών στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων, οι οποίοι/ες θα συμβάλουν στην προαγωγή του νέου, σύγχρονου και ταχύτατα αναπτυσσόμενου αυτού διεπιστημονικού κλάδου και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας.

Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος αποκτούν την απαραίτητη εξειδίκευση και δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις θέσεων εργασίας τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερα, η εξειδίκευσή τους στην σύνθεση και το χαρακτηρισμό οργανικών ουσιών τους/τις καθιστά απαραίτητους/ες σε φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες καλλυντικών και κατεργασίας αρωματικών φυτών, αλλά και σε διάφορα ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με Χημεία-Βιοχημεία και Χημεία Τροφίμων και δραστηριοποιούνται σε έρευνα και ανάπτυξη υψηλού επιπέδου.

 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην

«Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα »

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (π.χ. Χημικοί, Βιολόγοι, Φαρμακοποιοί, Φυσικοί, Γεωπόνοι, Χημικοί Μηχανικοί) και εν  γένει απόφοιτοί/ες ΑΕΙ σε αντικείμενα συναφή το γνωστικά πεδία του ΠΜΣ.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε δέκα (10) φοιτητές/φοιτήτριες ετησίως. Το Πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης όπως αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα» οργανώνεται γύρω από τις παρακάτω θεματικές περιοχές-μαθήματα:

(Α) Χημεία Φυσικών Προϊόντων

(B) Συνθετική Οργανική Χημεία

(Γ) Στερεοχημεία-Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων

(Δ) Οργανική Φωτοχημεία

(Ε) Φαρμακευτική Χημεία

(Ζ) Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR)-Θεωρία και     Εφαρμογές

(Η) Προχωρημένες Εργαστηριακές Τεχνικές στην Οργανική Σύνθεση

(Θ) Βιοκατάλυση και Εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση

 

Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτείται για την απονομή του ΜΔΕ ανέρχεται σε 120. Συγκεκριμένα, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να συγκεντρώσει: (α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων του Α΄ και Β΄ εξαμήνου, (β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS από την εκμάθηση προηγμένων εργαστηριακών τεχνικών έρευνας και την πραγματοποίηση ερευνητικής εργαστηριακής εργασίας, και γ) τριάντα πιστωτικές μονάδες (30) ECTS από τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων μεταπτυχιακών σπουδών είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε έξι μεταπτυχιακά μαθήματα συνολικής βαρύτητας εξήντα (60) ECTS. Από αυτά τα σαράντα (40) ECTS πρέπει να είναι Υποχρεωτικά Μαθήματα του προγράμματος και τα υπόλοιπα 20 ECTS μπορούν να επιλέγονται από τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ-Χημεία, της κατεύθυνσης «Βιολογική και Οργανική Χημεία». Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει εφόσον κριθεί απαραίτητο από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος και τη Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Κάθε εξάμηνο σπουδών, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια οφείλει να συγκεντρώνει τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα προσφερόμενα μαθήματα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών-ΑΣΦΔ, όπως και λεπτομερώς το περιεχόμενό τους, φαίνονται εδώ: Περιγραφή Μαθημάτων ΑΣΦΔ.pdf.

 

Διδάσκοντες

Τα μέλη του Τομέα Οργανικής Χημείας & μέλη των Τομέων Βιοχημείας και Αναλυτικής Χημείας

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ελληνική. Υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής στην αγγλική γλώσσα μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα και την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να συμπεριλάβει εκτενή περίληψη της εργασίας του στην ελληνική.

 

Περισσότερα στοιχεία για το ΠΜΣ – ΑΣΦΔ, εμπεριέχονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ, ενώ περαιτέρω πληροφόρηση παρέχεται από τη Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών (υ/ο κ. Βασιλείου Τσώλη, tsolis@uoc.gr).

 

 

ΦΕΚ Έγκρισης. (Download)

ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού. (Download)

ΦΕΚ-Β-3473-21-8-2018 (Τροποποίησης) (Download)

Menu

Τμήμα Χημείας