Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού) ειδικών στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος, οι οποίοι θα συμβάλουν στην προαγωγή του νέου, σύγχρονου και ταχύτατα αναπτυσσόμενου αυτού διεπιστημονικού κλάδου και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν την απαραίτητη εξειδίκευση και δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τόσο του Δημόσιου τομέα όσο και του Ιδιωτικού.

 

Οι απόφοιτοι θα εξοικειωθούν σε πειραματικό επίπεδο με μοντέρνες αναλυτικές τεχνικές προσδιορισμού περιβαλλοντικών παραμέτρων και αντιρρυπαντικές τεχνικές, αλλά και σε θεωρητικό επίπεδο με την επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων με τη χρήση αριθμητικών προσομοιώσεων για τον προσδιορισμό βέλτιστων τεχνικών μείωσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης και των σχετιζόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια μιας βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποτελούν ικανά στελέχη τόσο για τη βιομηχανία όσο και τους στρατηγικούς τομείς των Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, στην προώθηση της έρευνας σε θέματα αιχμής στην περιβαλλοντική επιστήμη, στην προστασία και τη μηχανική περιβάλλοντος και την ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας στα θέματα τεχνολογιών προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

 

 

ΦΕΚ Εγκρισης. (Download)

[Τροποποίηση ΦΕΚ . & Εσωτερικού κανονισμού (Download)

ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμου. (Download)

ΦΕΚ Διόρθωσης Σφάλματος. (Download)

 

Menu

Τμήμα Χημείας