Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής

 του κ. Βασιλείου Γιαννόπουλου

 

Την Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας

Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Ιουλία Σμόνου

θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής

του Υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας κ.  Βασιλείου Γιαννόπουλου

με θέμα:

 

«α) Μελέτη για την ανάπτυξη νέας φωτο-βιοκαταλυτικής μεθόδου για τη σύνθεση οπτικά ενεργών αλκοολών και υποκατεστημένων κετονών β) Χημειοενζυμική σύνθεση οπτικά καθαρών α,α-διχλωρο-β-υδρόξυ εστέρων«


 

Menu

Τμήμα Χημείας