Ο τομέας Φυσικοχημείας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τμήματος χημείας. Ο τομέας αποτελείται από δύο θεωρητικές και πέντε πειραματικές ομάδες. Οι πειραματικές δραστηριότητες άπτονται των εφαρμογών φασματοσκοπικών μεθόδων NMR και Φασματοσκοπιών με Λέιζερ π.χ. Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων, σκέδαση φωτός, απεικόνισης προϊόντων, φασματομετρία μάζας, LIF, στη χημεία τροφίμων, πολυμερή, φάρμακα, χημική κινητική και δυναμική, νέα έξυπνα υλικά. Οι θεωρητικές ομάδες συνεργάζονται στενά με τους πειραματικούς συναδέλφους συμπληρώνοντας και επεκτείνοντας τις ερευνητικές ικανότητες του τομέα, προσφέροντας εξειδίκευση σε υψηλής στάθμης ab initio υπολογισμούς δομής, προσημειώσεις μοριακής δυναμικής, υπολογιστικής επιστήμη υλικών, και καινοτόμους μεθόδους αποθήκευσης υδρογόνου. Αν και ο τομέας μας έχει ισχυρή έφεση προς την έρευνα, εξίσου έμφαση δίνει και στην εκπαίδευση έχοντας καταρτίσει ένα άκρως ανταγωνιστικό και σύγχρονο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία B.Sc., M.Sc. και PhD.

Ιστοσελίδες Εργαστηρίων.

Εργαστήριο Θεωριτικής & Υπολογιστικής Χημείας.

Εργαστήριο Φωτοχημείας & Κινητικής.

Menu

Τμήμα Χημείας