Για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, το Τμήμα Χημείας διαιρείται οργανικά σε πέντε ενότητες, οι οποίες ονομάζονται Τομείς.

 

Τομέας Ανόργανης Χημείας

 

Ο τομέας της ανόργανης Χημείας ασχολείται με ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένου της Βιοανόργανης Χημείας και της Χημείας των Υλικών. Επίκεντρο της ερευνάς μας είναι η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και οι εφαρμογές των λειτουργικών ενώσεων. Αυτοί οι κύριοι άξονες της έρευνας εφάπτονται με μία πληθώρα θεμάτων, από το μοντέλο βιοανόργανων ενώσεων μέχρι και την βιο-ορυκτοποίηση, από πορώδη υλικά σε νέες νανοδομές, από την μηχανική κρυστάλλων σε λειτουργικά μεταλο-οργανικά πλαίσια.

Ο τομέας μας έχει ένα δυνατό <<συνθετικό>> χαρακτήρα και σχετίζεται δυναμικά με όλα τα είδη οργανικής σύνθεσης (<<υγρής>> και <<στερεής>>). Επίσης δίνουμε πολλή προσοχή στον χαρακτηρισμό μέσα από το Περιθλασόμετρο, Raman, FT-IR, ετεροπυρηνικό NMR, UV-ορατό, φασματο-ηλεκτροχημεία, και μετρήσεις εμβαδού επιφάνειας και εκρόφησης αερίων. Τέλος, σημαντική προσοχή δίνουμε σε μία ποικιλία εφαρμογών καινοτόμων υλικών, όπως μοντελοποίηση ενεργής περιοχής, αποθήκευση ενέργειας, οπτοηλεκτρικές εφαρμογές, αποθήκευση αερίων, ασθένειες κρυσταλλικής απόθεσης, ή τον έλεγχο διάβρωσης.

Ιστοσελίδες Εργαστηρίων

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας.

Ιστοσελίδα BIOSOLENUTI Project.

 

Τομέας Αναλυτικής & Περιβαλλοντικής Χημείας

 

Ο τομέας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χημείας του τμήματος Χημείας έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα με συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ανταγωνιστικά προγράμματα και στενές διεθνείς συνεργασίες. Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ.) του τομέα πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες σε περιβαλλοντικά θέματα σχετικά με την Ατμοσφαιρική Χημεία, την Οικοτοξικολογία, την Περιβαλλοντική Γεωχημεία, την Ωκεανογραφική Χημεία, τους βιογεωχημικούς κύκλους, τις Κλιματολογικές Αλλαγές, την Υδατική Χημεία. Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (ΕΑΧ) εξειδικεύεται στην ανάπτυξη χημικών αισθητήρων και βιοαισθητήρων καθώς και πρωτοκόλλων ανάλυσης με χρωματογραφικές και φασματοσκοπικές τεχνικές. Επιπλέον το ΕΑΧ είναι διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025:2005 για αναλύσεις τροφίμων.

Οι διδακτικές δραστηριότητες του τομέα Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χημείας του τμήματος Χημείας καλύπτουν εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημείας σε θέματα Χημείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χημείας, την ολιστική διδασκαλία και εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα αναλυτικής χημείας, χημείας περιβάλλοντος (ατμοσφαιρικής και υδάτινης), Υπολογιστικής Χημείας Περιβάλλοντος, κλιματικών αλλαγών και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο τομέας αποτελείται από δύο θεσμοθετημένα εργαστήρια: το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (http://ecpl.chemistry.uoc.gr/gr/index.htm) και το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (http://www.analytical-chemistry.uoc.gr/) ενώ μια ομάδα του είναι μέλος του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Φασματοσκοπίας NMR. Το ΕΠΕΧΗΔΙ έχει 3 πειραματικές ομάδες και 1 ομάδα αριθμητικών προσομοιώσεων και λειτουργεί τον σταθμό ατμοσφαιρικών μετρήσεων στη Φινοκαλιά, Λασηθίου, Κρήτη (http://finokalia.chemistry.uoc.gr ).

Κύριες πειραματικές δραστηριότητες εμπλέκουν σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές (φασματογραφία μάζας, ICP-MS, ιοντική χρωματογραφία, πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό (NMR), κ.λ.π. με εφαρμογές στο περιβάλλον, την ανάλυση έργων τέχνης και την ποιότητα υλικών και τροφίμων καθώς και την ανάπτυξη χημικών αισθητήρων και βιοαισθητήρων με εφαρμογές στην χημεία τροφίμων, την ιατρική κ.λπ.

Τομέας Βιοχημείας

 

Το πεδίο της Βιοχημείας είναι στην πρώτη γραμμή της έρευνας των βιοεπιστημών. Ο Τομέας Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει εξαιρετική ερευνητική κατάρτιση στην πρωτεϊνική βιοχημεία , βιοφυσική, βιοτεχνολογία, πρωτεϊνωματική και αναλυτική βιοχημεία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του τμήματος Βιοχημείας είναι τα εξής:

Πρωτεΐνική Βιοχημεία (απομόνωση και χαρακτηρισμός των ενζύμων και πρωτεϊνών, με έμφαση τις μεμβρανικέν πρωτεϊνες), Φυσική Βιοχημεία (χρήση βιοφυσικών τεχνικών για τη μελέτη των δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων των ενζύμων), Διαλεύκανση μηχανισμών ενζυμικών αντιδράσεων (μηχανιστικές μελέτες για τη διαλεύκανση μηχανισμών ενζυμικών αντιδράσεων), Βιοτεχνολογία (ακινητοποίηση ενζύμων, εφαρμογές των ενζύμων) και Βιοαποικοδόμηση (εφαρμογή των βακτηρίων στην επεξεργασία των αποβλήτων), Πρωτεϊνωματική μεμβρανικών συστημάτων (ανάπτυξη μεθόδων για την ανάλυση υδρόφοβων πρωτεΐνών με χρήση φασματοσκοπίας μάζας), Ιατρικές Εφαρμογές (π.χ. ενδοκυτταρικά παθογόνα βακτήρια: Κύκλος ζωής των παθογόνων βακτήρια και ρόλος των βακτηριακών πρωτεϊνών στην ανθεκτικότητα των βακτηρίων στα αντιβιοτικά), Βιοϋλικά (ανάπτυξη νανοϋβριδίων για στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων )

 

 

Τομέας Οργανικής Χημείας

 

Από την ίδρυση του Τμήματος Χημείας, ο τομέας Οργανικής Χημείας αποτελεί μία δυναμικότατη ομάδα με μέλη που ασχολούνται ερευνητικά σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων σε πεδία αιχμής της σύγχρονης Οργανικής Χημείας.

Οργανική Χημεία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σημαίνει «εξωτικά» οργανικά μόρια, απομόνωση-χαρακτηρισμό και σύνθεση φυσικών προϊόντων, νέες συνθετικές μεθόδους, ολική σύνθεση βιοδραστικών μορίων, οργανική φωτοχημεία, φυσικοοργανική χημεία, νέα νανοϋλικά βασισμένα σε φουλερένια, μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων, βιομιμητική σύνθεση φυσικών προϊόντων, σύνθεση φθοριζόντων δεικτών ιόντων, κατάλυση με μεταλλικά νανοσωματίδια, βιοκατάλυση-βιομετασχηματισμούς.

Ερευνητικά πεδία αιχμής όπως η επιστήμη υλικών, η νανοτεχνολογία και τα φαρμακευτικά προϊόντα βασίζονται στην Οργανική χημεία. Η λεπτομερής κατανόηση της οργανικής χημείας αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση της «ζωής». Χρειαζόμαστε την οργανική χημεία για την μελέτη της βιοχημείας των φυτών και όλων των ζώντων οργανισμών, της συμπεριφοράς μακρομορίων (όπως πρωτεΐνες, DNA), καθώς και της λειτουργίας της ύλης.

Οι διδακτικές δραστηριότητες του τομέα Οργανικής Χημείας του τμήματος Χημείας καλύπτουν την εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημείας σε θέματα Οργανικής Χημείας, Σύνθεσης Φυσικών Προϊόντων, Χημείας Βιομορίων, Φαρμακευτικής Χημείας, αλλά και την πλήρη εκπαίδευση και εξειδίκευση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα Οργανικής Χημείας, τόσο στα πλαίσια του Γενικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών, όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα» του τμήματος Χημείας.

Ο τομέας λειτουργεί μέσω ενός θεσμοθετημένου εργαστηρίου: το Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Όλες οι ερευνητικές ομάδες του τομέα Οργανικής Χημείας έχουν συνάψει πολλές διεθνείς συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες, κοινωνικούς φορείς και φορείς του παραγωγικού τομέα και έχουν ποικίλες ερευνητικές δραστηριότητες με συμμετοχές σε εθνικές και διεθνείς επιστημονικές επιτροπές, χρηματοδοτούμενα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, ερευνητικές διακρίσεις και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια.

Με μεγάλη επιτυχία ο τομέας οργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 17ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο Οργανικής Χημείας,

 

Ιστοσελίδες Εργαστηρίων

Ιστοσελίδα Τομέα Οργανικής Χημείας

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου Οργανικής Σύνθεσης

Τομέας Φυσικοχημείας

 

Ο τομέας φυσικοχημείας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τμήματος χημείας. Ο τομέας αποτελείται από δύο θεωρητικές και πέντε πειραματικές ομάδες. Οι πειραματικές δραστηριότητες άπτονται των εφαρμογών φασματοσκοπικών μεθόδων NMR και Φασματοσκοπιών με Λέιζερ π.χ. Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων, σκέδαση φωτός, απεικόνισης προϊόντων, φασματομετρία μάζας, LIF, στη χημεία τροφίμων, πολυμερή, φάρμακα, χημική κινητική και δυναμική, νέα έξυπνα υλικά. Οι θεωρητικές ομάδες συνεργάζονται στενά με τους πειραματικούς συναδέλφους συμπληρώνοντας και επεκτείνοντας τις ερευνητικές ικανότητες του τομέα, προσφέροντας εξειδίκευση σε υψηλής στάθμης ab initio υπολογισμούς δομής, προσημειώσεις μοριακής δυναμικής, υπολογιστικής επιστήμη υλικών, και καινοτόμους μεθόδους αποθήκευσης υδρογόνου. Αν και ο τομέας μας έχει ισχυρή έφεση προς την έρευνα, εξίσου έμφαση δίνει και στην εκπαίδευση έχοντας καταρτίσει ένα άκρως ανταγωνιστικό και σύγχρονο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία B.Sc., M.Sc. και PhD.

 

Ιστοσελίδες Εργαστηρίων.

Εργαστήριο Θεωριτικής & Υπολογιστικής Χημείας.

Εργαστήριο Φωτοχημείας & Κινητικής.

Menu

Τμήμα Χημείας