Κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ και AΤΕΙ στο Τμήμα Χημείας
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ92983/Ζ1/11-06-2015 (ΦΕΚ1329 τ. Β/02-07-2015), στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι κατατάξεις των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων (σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3, θα γίνουν με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα:

 

βλέπε Μαθήματα και Υλη.

 

Νομοθεσία

ΦΕΚ 1329_2-7-2015_Τροποποίηση 

ΦΕΚ 3185_16-12-2013_Διαδικασία Κατάταξης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων  ανακοινώνονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

 

Η αίτηση συμμετοχής συνοδευμένη από:

 

  • επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
  • επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία
  • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

 

υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15/11/2022

 

Menu

Τμήμα Χημείας