Εργαστήριο Βιοχημείας (XHM-501)

Ενότητες

Ποιοτική μελέτη του τρόπου λειτουργίας των ενζύμων με χρήση δυο ενζυμικών αντιδράσεων

Στο πείραμα αυτό μελετάται η ενζυμική δράση απουσία και παρουσία παρεμποδιστών, καθώς και η εξειδίκευση του ενζύμου παρουσία ελαφρά διαφοροποιημένου υποστρώματος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το σύστημα κατεχόλη/οξειδάση της κατεχόλης με εναλλακτικό υπόστρωμα την υδροκινόνη και παρεμποδιστή τη φαινυλθειουρία. Στη συνέχεια μελετάται η επίδραση διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων (όπως pH και θερμοκρασία) καθώς της συγκέντρωσης του ενζύμου στην ταχύτητα της αντίδρασης που αυτό καταλύει. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το σύστημα αμύλου/αμυλάσης και η αντίδραση παρακολουθείται με προσθήκη διαλύματος ΚΙ/Ι2.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΖΥΜΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ.pdf