Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής

του κ. Βασιλείου Γιαννόπουλου

Την Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας

Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Ιουλία Σμόνου

θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής

του Υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας κ. Βασιλείου Γιαννόπουλου

με θέμα:

«α) Μελέτη για την ανάπτυξη νέας φωτο-βιοκαταλυτικής μεθόδου για τη σύνθεση οπτικά ενεργών αλκοολών και υποκατεστημένων κετονών β) Χημειοενζυμική σύνθεση οπτικά καθαρών α,α-διχλωρο-β-υδρόξυ εστέρων»


 

Menu

Τμήμα Χημείας