Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλητής : Άγγελος Γκουβούσης

(Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Μαρία Κανακίδου)

Τίτλος:

«Μελέτη της επίδρασης βιογενών υδρογονανθράκων στην οξειδωτική ικανότητα της ατμόσφαιρας με τη χρήση του παγκόσμιου μοντέλου μεταφοράς και χημείας ΤΜ5»

Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 12:00 μ.


Menu

Τμήμα Χημείας