Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 1985 έχοντας ως βασικό στόχο την έρευνα και τη διδασκαλία. Η επιτυχημένη άνοδος του Τμήματος οφείλεται πρωτίστως στο υψηλό επίπεδο της πρωτοποριακής ερευνητικής εργασίας των μελών της σχολής, αλλά και στην αξιοπρόσεκτη ενσωμάτωση νέων και συναρπαστικών επιτευγμάτων στα προγράμματα διδασκαλίας και τα εργαστήρια. Η συνεχης συνεργασία του Τμήματος με τη βιομηχανία και το δημόσιο τομέα για την εφαρμογή της γνώσης μέσω της έρευνας, αποτελεί μια ισχυρή κατευθυντήρια δύναμη για την επιδίωξη της αριστείας στην έρευνα και τη διδασκαλία.

 

Το Τμήμα έχει σήμερα 22 μέλη ΔΕΠ. Όλοι συμμετέχουν στο προπτυχιακό πρόγραμμα καθώς επίσης και στη μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα. Αυτή την περίοδο, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ανέρχονται στους 410 ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στους 170.

 

Η πλειοψηφία των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών της σχολής πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, με τη βοήθεια της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής. Διεπιστημονική συνεργασία, εντούτοις, καθώς και εξειδικευμένη ερευνητική εργασία εκτελείται επίσης από τα μέλη της Σχολής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Ελλάδα (FO.R.T.H.) στο Ηράκλειο. Η υποδομή του Τμήματος συνεχώς ανανεώνεται με την πιο σύγχρονη τεχνολογία αιχμής. Η συνεχής επαφή με τις σύγχρονες τεχνολογίες παρέχει στο Τμήμα τα απαραίτητα εφόδια για να συμμετέχει στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων, καταρτίζοντας και απασχολώντας σπουδαστές και ερευνητές.

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία το Τμήμα συμμετέχει ενεργά, περιλαμβάνουν το Erasmus και πιο πρόσφατα το SOCRATES, υπογραμμίζοντας τη θέληση για βελτίωση και ανταγωνιστικότητα στο προηγμένο επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Επιπλέον, το Τμήμα Χημείας έχει επιλεγεί για να συμμετέχει στο πρόγραμμα ECTS από την αρχή της εφαρμογής του, αφού ανήκει σε μια ομάδα Τμημάτων Χημείας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων οι σπουδαστές μπορούν ελεύθερα να κινηθούν, για εκπαιδευτικούς λόγους με την αυτόματη αναγνώριση σειράς μαθημάτων διδασκαλίας.

 

Συμπληρωματικά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος Χημείας υπάρχει στενή συνεργασία με τους τομείς της έρευνας και της παραγωγής της εθνικής βιομηχανίας, εδώ και χρόνια. Η συνεργασία του ακαδημαϊκού κόσμου με τη βιομηχανία απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, στοχεύοντας σε νέα προϊόντα και νέες τεχνολογίες, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της εξειδικευμένης γνώσης και των παγκόσμιων αγορών. Το Τμήμα Χημείας αναζητά συνεργασίες με το βιομηχανικό τομέα και υποστηρίζει τη συμμετοχή της Σχολής στα κοινά ερευνητικά προγράμματα με άμεσες και μακροπρόθεσμες θετικές συνέπειες για την επιστήμη και την κοινωνία.

Menu

Τμήμα Χημείας