Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2021-22 (19-10-2021)

Η Πρακτική Ασκηση (ΠΑ) των φοιτητών του Τμήματος Χημείας πραγματοποιείται σε εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και άλλους παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής, σύμφωνα με τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Χημείας. Στόχος της απασχόλησης είναι πρωτίστως η πρακτική εξάσκηση και η διεύρυνση και εξειδίκευση των γνωστικών υποδομών του/της Φοιτητή/τριας Χημείας, η ανάπτυξη του αισθήματος συνεργασίας και επαγγελματικής αλληλεγγύης του εκπαιδευομένου και η προσαρμογή του στο εργασιακό περιβάλλον.

Η Πρακτική Άσκηση επέχει θέση μαθήματος επιλογής.

Ο τρόπος βαθμολογίας της Πρακτικής Άσκησης είναι ο εξής: 50% της βαθμολογίας προκύπτει από την αξιολόγηση του υπευθύνου του φορέα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης και θα βασίζεται στην απόδοση και τη συνέπεια παρακολούθησης του φοιτητή. Το υπόλοιπο 50% της βαθμολογίας προκύπτει από την αξιολόγηση του υπευθύνου μέλους ΔΕΠ, βασισμένο σε γραπτή αναφορά, η οποία θα αναφέρεται στο αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης.

Τέλος, η Πρακτική Άσκηση φοιτητών διέπεται από τους γενικούς κανονισμούς λειτουργίας του Τμήματος και υπόκειται σε αλλαγές που μπορεί να γίνουν κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Κανονισμός Πρακτικής Ασκησης

Αίτηση πρακτικής άσκησης

Διαδικασία επιλογής για Πρακτική Ασκηση (Μάιος 2018)

ΔΑΣΤΑ (Διαδικασίες-Εντυπα)

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2016-17

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2017-18

Αναλυτική πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2018-19

Αναλυτική πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2019-20

Αναλυτική πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2020-21 (29-10-2020)

Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση 2020-21-(29-10-2020)

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 2020-21 (20-11-2020)

Οριστικά Αποτελέσματα Κατάταξης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 2020-21 (21-12-2020)

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2021-22 (19-10-2021)

Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση 2021-22 (20-10-2021)

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Πρακτικής Άσκησης-2021-22 (05-11-2021)

2η Ενημέρωση για Πρακτική 2021-22 (20-12-2021)

Οριστικά Αποτελέσματα Κατάταξης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 2021-22 (18-1-2022)

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  2022-23 (02-11-2022)

Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση 2022-23 (07-11-2022)

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 2022-23 (22-11-2022)

Οριστικά Αποτελέσματα Κατάταξης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 2022-23 (20-12-2022)

2η Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση 2022-23 (10-01-2023)

MSTEAMS- ΠΑ_2022-23-1.doc

Αναλυτική-Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-για Πρακτική Άσκηση 2023-24 (11-1-2024)

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 2023-24 (14-2-2024)

Οριστικά Αποτελέσματα Κατάταξης Φοιτητών, Φοιτητριών για Πρακτική Άσκηση 2023-24 (12-3-2024)

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης (13-5-2024)

 

 

Menu

Τμήμα Χημείας