Πιστοποιητικά όπως

  • Βεβαίωση Σπουδών
  • Πιστοποιητικό για Στρατολογία
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Πιστοποιητικό για στεγαστικό επίδομα

κ.α., μπορείτε να τα παραλαμβάνετε μετά από αίτηση σας στη Γραμματεία, την επόμενη εργάσιμη μέρα.  Μπορούν επίσης να σας αποστέλλονται με Fax ή ταχυδρομικά με απλό ταχυδρομείο, αλλά όχι – προς το παρόν – ηλεκτρονικά. Οι Αναλυτικές Βαθμολογίες παραδίδονται μόνο στον ίδιο το φοιτητή προσωπικά, ή σε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον φοιτητή.

Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών μπορείτε να κάνετε είτε επιτόπου στη Γραμματεία, είτε ηλεκτρονικά μέσω του StudentWeb, καθώς επίσης και μέσω Κ.Ε.Π.

Είναι δυνατή η έκδοση κάποιων πιστοποιητικών (όπως Αναλυτική Βαθμολογία) στην αγγλική γλώσσα, καθυστερεί όμως περισσότερο.

Menu

Τμήμα Χημείας