Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τους ίδιους τους φοιτητές ηλεκτρονικά, μέσω StudentWeb, εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών.
Εξαίρεση: ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές, η ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου γίνεται από τη Γραμματεία, βάσει έντυπης δήλωσης που καταθέτουν με την εγγραφή τους.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά κάθε εξάμηνο ότι η δήλωσή τους έχει γίνει κανονικά και ότι έχει ολοκληρωθεί η αποστολή της μέσω StudentWeb στη Γραμματεία. Σύμφωνα με το Ν.4009/11 (άρθρο 33, παρ. 2), οι φοιτητές που δεν κάνουν εγγραφή για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφονται αυτοδικαίως από τη Σχολή.

Menu

Τμήμα Χημείας