Κάθε φοιτητής του Τμήματος δικαιούται μέχρι και το 12ο εξάμηνο των σπουδών του βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης (βιβλιάριο υγείας), υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ασφαλισμένος (άμεσα ή έμμεσα) σε άλλο φορέα του Δημοσίου.

Αίτηση για έκδοση βιβλιαρίου μπορείτε να κάνετε στη Γραμματεία. Θα χρειαστείτε μία φωτογραφία καθώς και να καταθέσετε μία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είστε ασφαλισμένοι αλλού (θα τη βρείτε στα ΕΝΤΥΠΑ).

Το βιβλιάριο, για να είναι σε ισχύ, θα πρέπει υποχρεωτικά να θεωρείται από τη Γραμματεία με την έναρξη κάθε νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Από 21/11/2011 οι φοιτητές εξυπηρετούνται υγειονομικά μόνο από το Ε.Σ.Υ. (Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας) και όχι από ιδιώτες γιατρούς. Συνταγές που έχουν εκδοθεί μετά την 21/11/2011 και, αντιστοίχως, ιατρικές επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς, δεν θα εγκρίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία και θα επιστρέφονται στους φοιτητές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο ελεγκτής ιατρός οφείλει να αναγράφει στο απόκομμα υγειονομικής περίθαλψης την ένδειξη "εν ισχύ" αφού πρώτα ελέγξει ότι το βιβλιάριο είναι θεωρημένο από τη Γραμματεία, διαφορετικά η δαπάνη θα βαρύνει τον φοιτητή.

Λεπτομέρειες για τους δικαιούμενους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και καθώς και για την κάλυψη δαπανών θα βρείτε στο Π.Δ. 327/1983 (ΦΕΚ 117/Α). Επίσης, επιπλέον σημαντικές πληροφορίες για την έκδοση, θεώρηση και ισχύ των βιβλιαρίων και για τις σχετικές διαδικασίες, θα βρείτε στην από 4/11/2011 ανακοίνωση της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Π.Κ.

Menu

Τμήμα Χημείας