Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει αναστολή σπουδών έως και 8 εξάμηνα κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Ο φοιτητής καταθέτει συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στη Γραμματεία, η οποία το προωθεί στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση. Το αίτημα θα πρέπει να γίνεται στην αρχή του εξαμήνου, στην περίπτωση που αφορά στο τρέχον εξάμηνο. Το έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γραμματείας, στα ΕΝΤΥΠΑ.

Ο φοιτητής, καθ'όλο το διάστημα της αναστολής, δεν έχει τη φοιτητική ιδιότητα και τις φοιτητικές παροχές (σίτιση, στέγαση, μειωμένο ειστιτήριο στις συγκοινωνίες, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και στο StudentsWeb). Μετά το πέρας της περιόδου αναστολής, ο φοιτητής οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά η καρτέλα του στην εφαρμογή των Γραμματειών.

Το συνολικό χρονικό διάστημα της αναστολής σπουδών δεν προσμετράται στον υπολογισμό των ετών φοίτησης.

Menu

Τμήμα Χημείας