Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χημεία (ΠΜΣ-Χημεία) λειτουργεί από το 1985, με την ίδρυση του Τμήματος Χημείας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο και δομημένο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, πρόγραμμα σπουδών, Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ-Χημεία είναι να προσφέρει στους/στις μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα αιχμής στην επιστήμη της Χημείας καθώς και σε διεπιστημονικούς κλάδους, ώστε με την αποφοίτησή τους να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων τους, στελεχώνοντας θέσεις υψηλών απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (π.χ. Πανεπιστήμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ερευνητικά Ιδρύματα, Γενικό Χημείο του Κράτους, χημικά εργαστήρια, Νοσοκομεία) ή στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. Φαρμακοβιομηχανίες, εταιρίες τροφίμων, πετρελαιοειδών, νανοτεχνολογίας, καλλυντικών, επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμών κ.λπ.). Το ΠΜΣ-Χημεία αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην προώθηση της έρευνας σε θέματα αιχμής στους τομείς της Χημείας.

 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Βιολογική και Οργανική Χημεία
  2. Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία
  3. Προηγμένα Υλικά - Φυσικοχημεία

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (π.χ. Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Χημικοί μηχανικοί) και εν  γένει απόφοιτοί/ες ΑΕΙ σε αντικείμενα συναφή το γνωστικά πεδία του ΠΜΣ.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές/φοιτήτριες ετησίως.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης όπως αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτείται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε ανέρχεται σε 120. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων του Α΄ και Β΄ Εξαμήνου, (β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκμάθηση προχωρημένων εργαστηριακών τεχνικών έρευνας και την πραγματοποίηση ερευνητικής εργαστηριακής εργασίας, και γ) τριάντα πιστωτικές μονάδες (30) από τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μεταπτυχιακών σπουδών ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε έξι ή περισσότερα μεταπτυχιακά μαθήματα συνολικής βαρύτητας εξήντα (60) ECTS. Από αυτά τα τριάντα (30) ECTS πρέπει να είναι Μαθήματα Κατεύθυνσης και τα υπόλοιπα ECTS επιλέγονται από όλα τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ, της ίδιας ή άλλων κατευθύνσεων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ στη Χημεία μπορούν να δηλώσουν επίσης μαθήματα επιλογής από τα προσφερόμενα των υπολοίπων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χημείας ή άλλου ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης συναφούς αντικειμένου. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις οργάνων σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Κάθε εξάμηνο σπουδών, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια οφείλει να συγκεντρώνει τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση φαίνονται εδώ λεπτομερώς.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ελληνική. Υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής στην αγγλική γλώσσα μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα και την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα, ο υποψήφιος/α πρέπει να συμπεριλάβει εκτεταμένη περίληψη της εργασίας του στην ελληνική.

 

Περισσότερες στοιχεία για το ΠΜΣ – Χημεία, εμπεριέχονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ, ενώ περαιτέρω πληροφόρηση παρέχεται από τη Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών (υ/ο κ. Βασιλείου Τσώλη, tsolis@uoc.gr).

 

ΦΕΚ-Β-1399-25-4-2018(Επανίδρυση) (Download)

ΦΕΚ-Β-1869-24-5-2018 (Κανονισμός) (Download)

ΦΕΚ-Β-3336-10-8-2018 (Τροποποίησης) (Download)

Menu

Τμήμα Χημείας