Η ευθύνη μας για την ασφάλεια στο εργαστήριο
  • Κανόνες εργαστηρίου (χώρος, επισκέπτες, καθαριότητα, δοχεία απορριμάτων)
  • Αξιολόγηση κινδύνων στο εργαστήριο
  • Όρια έκθεσης