Εργαστηριακή και Χημική Ασφάλεια (XHM-510)

Κωνσταντίνος Μαρματάκης

Περιγραφή

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές του τμήματος που έχουν ενεργό συμμετοχή σε εργαστηριακές δραστηριότητες να  τηρούν διαδικασίες που διασφαλίζουν ασφαλή και χωρίς κινδύνους την υγεία τους και το περιβάλλον.

Η υγεία και η ασφάλεια όσων δουλεύουν σε χημικά εργαστήρια απειλείται καθημερινά από εμφανείς και  άμεσους κινδύνους και από πιθανές μακροχρόνιες επιδράσεις. Γι αυτό είναι πολυ σημαντικό να υπάρχει εξοικείωση με βασικά θέματα που αφορούν την εργαστηριακή και χημική ασφάλεια. Θα πρέπει να καλλιεργηθεί η αντιληπτική ικανότητα των φοιτητών σε σχέση με τους χημικούς κινδύνους και να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόληψη, την αποφυγή και την αντιμετώπιση πιθανών ατυχημάτων.

Ενότητες

 • Εισαγωγή για την ασφάλεια στα εργαστήρια χημείας
 • Αρχές Ασφάλειας (RAMP)
 • Υπάρχουσα νομοθεσία και κανονισμοί
 • Προσωπική ευθύνη
 • Κανόνες εργαστηρίου
 • Πρώτες βοήθειες στο εργαστήριο
 • Φωτιά (Πρόληψη και ανταπόκριση σε περίπτωση φωτιάς)
 • Χημικές διαρροές
 • Επαφή με χημικά (δέρμα, ρούχα, μάτια)
 • Τρόποι έκθεσης
 • Αναγνωρίζοντας τους χημικούς κινδύνους (σύμβολα, ετικέτες και ταμπέλες)
 • Τα νέα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) σε σχέση με τα Παλιά Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)
 • Τοξικές ουσίες
 • Καρκινογόνες ουσίες
 • Τρόπος εισόδου / έκθεσης, Δόση, Διάρκεια και συχνότητα έκθεσης
 • Σημάδια/Συμπτώματα έκθεσης
 • Βιολογικοί παράγοντες
 • Αναφλεξιμότητα (διαλύτες, εύφλεκτα στερεά)
 • Διαβρωτικότητα (ισχυρά οξέα/ βάσεις)
 • Δραστικότητα
 • Οξειδωτικές ουσίες
 • Αέρια
 • Συστήματα χαμηλής και υψηλής πίεσης
 • Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
 • Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία
 • Κρυογενικοί κίνδυνοι
 • Κανόνες εργαστηρίου (χώρος, επισκέπτες, καθαριότητα, δοχεία απορριμάτων)
 • Αξιολόγηση κινδύνων στο εργαστήριο
 • Όρια έκθεσης
 • Μέτρα προστασίας (Μέσα ατομικής προστασίας, Απαγωγοί, Επισήμανση χημικών ουσιών) 
 • Σχεδιασμός και προετοιμασία για την ασφαλή διεξαγωγή πειραμάτων
 • Ασφαλής χειρισμός του εργαστηριακού εξοπλισμού
 • Προστασία από λέιζερ
 • Αναγνώριση-Χαρακτηρισμός αποβλήτων
 • Χειρισμός χημικών αποβλήτων
 • Συλλογή και αποθήκευση αποβλήτων (χημικές ουσίες, εύφλεκτα και διαβρωτικά υγρά)
 • Χειρισμός επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων
 • Διαχείριση βιολογικών αποβλήτων

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -