Εργαστηριακοί κίνδυνοι: Χημικοί και Φυσικοί κίνδυνοι
  • Αναφλεξιμότητα (διαλύτες, εύφλεκτα στερεά)
  • Διαβρωτικότητα (ισχυρά οξέα/ βάσεις)
  • Δραστικότητα
  • Οξειδωτικές ουσίες
  • Αέρια
  • Συστήματα χαμηλής και υψηλής πίεσης
  • Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
  • Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία
  • Κρυογενικοί κίνδυνοι