Οδηγός εργαστηριακών κινδύνων (Τοξικότητα και Βιολογικοί Παράγοντες)
  • Τοξικές ουσίες
  • Καρκινογόνες ουσίες
  • Τρόπος εισόδου / έκθεσης, Δόση, Διάρκεια και συχνότητα έκθεσης
  • Σημάδια/Συμπτώματα έκθεσης
  • Βιολογικοί παράγοντες