Διαχείριση χημικών κινδύνων-απόβλητα
  • Αναγνώριση-Χαρακτηρισμός αποβλήτων
  • Χειρισμός χημικών αποβλήτων
  • Συλλογή και αποθήκευση αποβλήτων (χημικές ουσίες, εύφλεκτα και διαβρωτικά υγρά)
  • Χειρισμός επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων
  • Διαχείριση βιολογικών αποβλήτων