Διαχείριση κινδύνων
  • Μέτρα προστασίας (Μέσα ατομικής προστασίας, Απαγωγοί, Επισήμανση χημικών ουσιών) 
  • Σχεδιασμός και προετοιμασία για την ασφαλή διεξαγωγή πειραμάτων
  • Ασφαλής χειρισμός του εργαστηριακού εξοπλισμού
  • Προστασία από λέιζερ