Εργαστήριο Βιοχημείας (XHM-501)

Ενότητες

Απομόνωση και χαρακτηρισμός της α-λακταλβουμίνης, μιας πρωτεΐνης του γάλακτος (4 εργαστηριακές μέρες)

Το πείραμα αυτό πραγματοποιείται σε τέσσερις εργαστηριακές μέρες και αφορά την απομόνωση και το χαρακτηρισμό της α-λακταλβουμίνης.

Πρόκειται για μια από τις κύριες πρωτεΐνες του γάλακτος και μπορεί να απομονωθεί από το γάλα με οξίνιση και φυγοκέντριση για την απομάκρυνση των καζεϊνών και την παρασκευή τυρογάλακτος (1ο μέρος – μία εργαστηριακή μέρα μαζί με το πείραμα στα Ρυθμιστικά διαλύματα).

Η απομόνωση της πρωτεΐνης από το τυρόγαλα γίνεται με χρωματογραφία συγγένειας (με χρωματογραφικό υλικό IDA-αγαρόζης-χαλκού). Με τον τρόπο αυτό, η απομόνωση γίνεται σε μικρότερη κλίμακα όσον αφορά αντιδραστήρια, κολώνες, δείγμα κ.τ.λ. και τα πειραματικά αποτελέσματα βελτιώνονται σημαντικά. Επιπλέον, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με μια πιο σύγχρονη μέθοδο χρωματογραφίας που δεν την έχουν συναντήσει σε άλλα εργαστήρια (2ο μέρος – μία εργαστηριακή μέρα).

Ο χαρακτηρισμός της πρωτεΐνης γίνεται πρώτα με προσδιορισμό (συνολικής) πρωτεΐνης στα διάφορα δείγματα με τη μέθοδο Bradford (3ο μέρος – μία εργαστηριακή μέρα) και στη συνέχεια με ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGE) (4ο μέρος – μία εργαστηριακή μέρα). Το πρωτόκολλο παρασκευής των πηκτών πολυακρυλαμιδίου έχει τροποποιηθεί ώστε να πραγματοποιείται καλύτερος διαχωρισμός των πρωτεϊνών. Οι διαδικασίες αυτές έχουν προσαρμοστεί όσον αφορά τις αναλογίες των αντιδραστηρίων ώστε τα πρωτόκολλα να είναι παραπλήσια μ’ αυτά που οι φοιτητές πιθανά να εφαρμόσουν σε ένα επαγγελματικό χώρο ή εργαστήριο.

1 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ.pdf
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ - ΜΕΡΟΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ Β.pdf
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ - ΜΕΡΟΣ 2 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ.pdf
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ BRADFORD.pdf
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ - ΜΕΡΟΣ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΗΚΤΗΣ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ.pdf
ΑΝΑΦΟΡΑ α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ