Εργαστήριο Βιοχημείας (XHM-501)

Ενότητες

Ανοσοαποτύπωση ή Western blot (2 εργαστηριακές μέρες)

Πρόκειται για μια εξαιρετικά πολύτιμη μέθοδο για τη μοριακή βιολογία και την ανοσολογία. Με εφαρμογή της μπορεί να ταυτοποιηθεί και να ποσοτικοποιηθεί μια συγκεκριμένη ουσία (πρωτεΐνη, DNΑ, RNA ) που συνήθως αποτελεί συστατικό ενός μίγματος.

Στο πείραμα αυτό, οι φοιτητές ξεκινούν από την πηκτή πολυακριλαμιδίου στην οποία διαχωρίζουν τις πρωτεΐνες με ηλεκτροφόρηση. Στη συνέχεια γίνεται μεταφορά των πρωτεϊνών από την πηκτή σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (1η εργαστηριακή μέρα). Στο δεύτερο μέρος του πειράματος πραγματοποιείται σε δυο στάδια η ανίχνευση/ταυτοποίηση της α-λακταλβουμίνης με χρήση πολυκλωνικού αντισώματος συζευγμένου με υπεροξειδάση (2η εργαστηριακή μέρα).

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΜΕΡΟΣ 1.pdf
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΜΕΡΟΣ 2.pdf
ΑΝΑΦΟΡΑ WESTERN BLOT - ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ