Εργαστήριο Βιοχημείας (XHM-501)

Ενότητες

Μελέτη της δράσης συγκεκριμένων περιοριστικών ενζύμων στο λ-DNA

Στο πείραμα αυτό πραγματοποιείται πέψη του λ-DNA με χρήση δύο περιοριστικών ενζύμων και διαχωρισμός των τμημάτων που προκύπτουν σε πηκτή αγαρόζης. Συγκρίνοντας τα κομμάτια με ένα δείκτη (λ-DNA/HindIII), οι φοιτητές προσδιορίζουν τις θέσεις περιορισμού του αγνώστου ενζύμου.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΟ λ-DNA.pdf
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΟ DNA