Εργαστήριο Βιοχημείας (XHM-501)

Ενότητες

Κινητική μελέτη ενός ενζύμου: Τυροσινάση

Στο πείραμα αυτό πραγματοποείται διαφοροποίηση της συγκέντρωσης του ενζύμου και στη συνέχεια αυτής του υποστρώματος έτσι ώστε να γίνει αντιληπτή η διαφορετική φύση των αλληλεπιδράσεων κάθε παράγοντα στην ταχύτητα της ενζυμικής αντίδρασης. Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι κινητικές παράμετροι Km, Vmax και kcat.

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΝΖΥΜΟΥ-ΤΥΡΟΣΙΝΑΣΗ.pdf
ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΑΣΗΣ