Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών είναι η άρτια προετοιμασία έμψυχου δυναμικού στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας των υλικών με εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης και σταδιοδρομίας. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΠΜΣ έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ολοκληρωμένη θεώρηση και σε βάθος εκπαίδευση, με έμφαση στην διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας, στα παρακάτω πεδία αιχμής της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών:

 • Οπτοηλεκτρονικής – Μαγνητικών υλικών – Νανοτεχνολογίας
 • Πολυμερών – Κολλοειδών
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών
 • Βιοϋλικών – Βιομορίων

Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) μετά από σπουδές διάρκειας 4 εξαμήνων που συμπεριλαμβάνουν την υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων και την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας. Το ΠΜΣ απαιτεί καθημερινή συμμετοχή των φοιτητών σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Επίσης, σαν μέρος της εκπαίδευσής τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν επικουρικά στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το ΠΜΣ έχουν κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη.

Tα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση  http://www.materials.uoc.gr/el/grad/announcements/2019/call_20190328.html
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Έκθεση ενδιαφερόντων
 • Αντίγραφο πτυχίου, αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Μέχρι τρεις (3) συστατικές επιστολές
 • Όποια άλλα στοιχεία θεωρεί ο υποψήφιος ότι τεκμηριώνουν επιστημονική αριστεία και ποιότητα
 • Στοιχεία που αποδεικνύουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά  λογαριασμός email  από τον οποίο θα ενημερώνεστε για  την πορεία της υποψηφιότητας σας.

Οι συστατικές επιστολές θα αποσταλούν απ’ ευθείας από τους συντάκτες, στην γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών.

 

Προθεσμία υποβολής Δικαιολογητικών για το ΠΜΣ ορίζεται η  10η Μαΐου 2019. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 20 Μαΐου 2019 μεταξύ 10:00 – 13:00. Υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για υποψήφιους που διαμένουν εκτός Κρήτης.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Κτίριο Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Βούτες, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 70013 Ηράκλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, κ. Χ. Στρατήγη (τηλ. +30 2810-394272, stratigis@materials.uoc.gr) ή στον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών καθ. Γ. Κοπιδάκη (kopidaki@materials.uoc.gr).


 

Menu

Τμήμα Χημείας