Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια: Σοφία Μελαμπιανάκη

(Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Σμόνου Ιουλία)

Τίτλος:

Στερεοεκλεκτικές αναγωγές α-φθορο-β-κετο εστέρων καταλυόμενες από NADPH εξαρτώμενες κετορεδουκτάσες

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 12:00 μ.


Menu

Τμήμα Χημείας