Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια: Ελισάβετ-Μαρία Ζαντιώτη-Χατζούδα

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Στρατάκης Εμμανουήλ)

Τίτλος:

«Καταλυτική σύνθεση 4-πυρονών και Ν-μεθυλο-4-πυριδονών από 1,1΄-διυνόνες»

Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom

Ώρα 15:30 μ.μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας