Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Από το Τμήμα προσφέρονται τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Εξειδίκευσης (MASTER).

Τμήμα Χημείας