ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ΧΗΜ-202)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

Περιγραφή

13_NMR

15_ΒΕΝΖΟΛΙΟ

16_ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΦΙΛΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

17_ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ

18_ΑΙΘΕΡΕΣ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ, ΘΕΙΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ

19_ΑΛΔΕΥΔΕΣ Κ ΚΕΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

20_ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΑ

21_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗΣ ΑΚΥΛΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

22_ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ α-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟΥ

23_ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα θα προσφέρει στους φοιτητές καλού επιπέδου γνώσεις φασματοσκοπίας NMR μίας διάστασης. Αναλύονται διεξοδικά οι φυσικές ιδιότητες, οι τρόποι παρασκευής, οι χημικές αντιδράσεις και τα φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά όλων των ομόλογων σειρών οργανικών ενώσεων που αναφέρονται παρακάτω (στο περιεχόμενο του μαθήματος). Ιδαίτερη βαρύτητα δίνεται σε επιμέρους θέματα όπως το φαινόμενο της αρωματικότητας, οι αντιδράσεις ηλεκρονιόφιλης και πυρηνόφιλης αρωματικής υποκατάστασης, η οξύτητα των αλκοολών, φαινολών και καρβοξυλικών οξέων, ο δεσμός υδρογόνου, η προστασία του υδροξυλίου, οι ιδαιτερότητες του οξιρανικού δακτυλίου και οι τρόποι διάνοιξης του, οι αντιδράσεις πυρηνόφιλης προσθήκης σε αλδεΰδες και κετόνες, οι αντιδράσεις πυρηνόφιλης άκυλο υποκατάστασης των παραγώγων των καρβοξυλικών οξέων, τα πολυμερή σταδιακής ανάπτυξης, η ταυτομέρεια ενόλης κετόνης και η δραστικότητα της α-θέσης του καρβονυλίου και τέλος οι αντιδράσεις καρβονυλικής συμπύκνωσης.     

Ενότητες

NMRαπό 26-09-2023 έως 03-10-2023

Βασικές αρχές 1H & 13 C NMR

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -