Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι ΧHM311 (ΧΗΜ-311)

Νίκος Στρατηγάκης - Βασίλειος Παπαδημητρίου

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι (XHM-311) αποτελεί την πρώτη επαφή της/του φοιτήτριας/φοιτητή, με απλές πειραματικές μεθόδους Φυσικοχημείας.

Οι έξι (6) εργαστηριακές ασκήσεις εστιάζονται στη μελέτη των ιδιοτήτων του φωτός και την αλληλεπίδρασή του με την ύλη (άτομα, μόρια), καθώς επίσης την ερμηνεία των φαινομένων σε μοριακό και με τη χρήση της στατιστικής, σε μακροσκοπικό επίπεδο.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο μελετάται ένα σύνολο βασικών οπτικών φαινομένων όπως πόλωση, διάθλαση, συμβολή, περίθλαση, εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας, οπτική ενεργότητα, καθώς επίσης οι φυσικοί νόμοι που διέπουν και ερμηνεύουν τα φαινόμενα αυτά. Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων η/ο φοιτήτρια/φοιτητής εξοικειώνεται με τη χρήση και το ρόλο απλών οπτικών στοιχείων (κάτοπτρα, φακοί, πρίσματα, περιθλαστικά φράγματα, πολωτές, οπτικές ίνες), χρησιμοποιεί διάφορες πηγές ακτινοβολίας (λυχνίεςατομικής εκπομπής, LASER, λυχνίες καθόδου και φωτοεκπομπούς διόδους) και διεξάγει φασματοσκοπικές, στατιστικές και κινητικές  μ

Περισσότερα  

Ενότητες

1 (Α05).   Κατανομή  ταχυτήτων αερίου κατά Maxwell-Boltzmann - Πείραμα προσομοίωσης συμπεριφοράς αερίου.

2 (Α06).   Πολωσιμετρία και Κινητική χημικών αντιδράσεων: Προσδιορισμός του συντελεστή (της  σταθεράς - καθ΄έξιν) ταχύτητας της υδρόλυσης της σακχαρόζης ποσοτικοποιώντας τις χρονικές μεταβολές συγκεντώσεων πολωσιμετρικά.

3 (Α07).   Διαθλασιμετρία: Προσδιορισμός δείκτη διάθλασης στερεών και υγρών υλικών (στοιχεία διασποράς).

4 (Β15). Ατομική Φασματοσκοπία: Καταγραφή και μελέτη φασμάτων εκπομπής από ατομικές λυνίες (Na, He, Hg, Zn και Cd). Χρήση της εκπεμπόμενης ατομικής ακτινοβολίας για τη διερεύνηση του νόμου των Beer - Lambert σε διαλύματα χρωστικών. 

5 (Β16).  Φασματοσκοπία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού (UV-Vis): Εφαρμογή του κβαντικού προτύπου του "σωματιδιου σε κλωβό" για την ερμηνεία των φασμάτων μιας οικογένειας οργανικών χρωστικών.

6 (Β19).  Νόμος Malus και Πόλωση φωτός: Μορφές πολωμένου φωτός και χαρακτηριαμός  της ακτινοβολίας που εκπέμπουν πηγές LASER και LED (φωτοεκπομπών διόδων). Εξοικείωση με τη χρήση πολωτών και πλακιδίων καθυστέρησης.

Ημερολόγιο