1ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
ΧΗΜ-043
Αρχές Χημείας
4
6
ΧΗΜ-044
Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση
4
6
ΧΗΜ-011
Μαθηματικά Ι
4
6
ΧΗΜ-013
Φυσική Ι
4
6
ΧΗΜ-045
Εισαγωγή στου Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
4
6
ΧΗΜ-052
Αγγλικά Προ/σκευαστικά Ι
0
0
Σύνολο:
20
30

2ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
ΧΗΜ-046
Εισαγωγή στη Βιολογία
4
6
ΧΗΜ-201
Οργανική Χημεία Ι
4
6
ΧΗΜ-012
Μαθηματικά ΙΙ
4
6
ΧΗΜ-017
Φυσική ΙΙ
4
6
ΧΗΜ-047
Εργαστήρια Γενικής Χημείας
4
6
ΧΗΜ-053
Αγγλικά Προ/σκευαστικά ΙΙ
0
0
Σύνολο:
20
30

3ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
ΧΗΜ-301
Αναλυτική Χημεία Ι
4
6
ΧΗΜ-048
Φυσικοχημεία Ι
4
6
ΧΗΜ-202
Οργανική Χημεία ΙΙ
4
6
ΧΗΜ-211
Εργαστήρια Οργανικής Χημείας Ι
4
6
ΧΗΜ-311
Εργαστήρια Φυσικοχημείας Ι
4
6
Σύνολο:
20
30

4ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
ΧΗΜ-408
Αναλυτική Χημεία ΙΙ
4
6
ΧΗΜ-049
Φυσικοχημεία ΙΙ
4
6
ΧΗΜ-401
Ανόργανη Χημεία Ι
4
6
ΧΗΜ-212
Εργαστήρια Οργανικής Χημείας ΙΙ
4
6
ΧΗΜ-413
Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας Ι
4
6
Σύνολο:
20
30

5ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
ΧΗΜ-028
Βιοχημεία Ι
4
6
ΧΗΜ-050
Χημεία Βιομορίων
4
6
ΧΗΜ-402
Ανόργανη Χημεία ΙΙ
4
6
ΧΗΜ-411
Εργαστήρια Ανόργανης Χημείας Ι
4
6
ΧΗΜ-414
Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας ΙΙ
4
6
Σύνολο:
20
30

6ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
ΧΗΜ-030
Βιοχημεία ΙΙ
4
6
ΧΗΜ-405
Χημεία Περιβάλλοντος
4
6
ΧΗΜ-444
Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ
4
6
ΧΗΜ-412
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΙΙ
4
6
ΧΗΜ-501
Εργαστήριο Βιοχημείας
4
6
Σύνολο:
20
30

7ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
Επιλογή 1
4
6
Επιλογή 2
4
6
Επιλογή 3
4
6
Επιλογή 4
4
6
Επιλογή 5
4
6
Σύνολο:
20
30

8ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
Επιλογή 6
4
6
Επιλογή 7
4
6
Επιλογή 8
4
6
Επιλογή 9
4
6
4
6
Σύνολο:
20
30
Menu

Τμήμα Χημείας